حافظ خودمونی، غزل ۲۴۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.