حافظ خودمونی، غزل ۲۴۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.