حافظ خودمونی، غزل ۲۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.