حافظ خودمونی، غزل ۲۵۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.