حافظ خودمونی، غزل ۲۵۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.