حافظ خودمونی، غزل ۲۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.