حافظ خودمونی، غزل ۲۶۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.