حافظ خودمونی، غزل ۲۷۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.