حافظ خودمونی، غزل ۲۸

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.