حافظ خودمونی، غزل ۲۸۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.