حافظ خودمونی، غزل ۲۸۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.