حافظ خودمونی، غزل ۲۸۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.