حافظ خودمونی، غزل ۲۸۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.