حافظ خودمونی، غزل ۲۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.