حافظ خودمونی، غزل ۲۹۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.