حافظ خودمونی، غزل ۲۹۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.