حافظ خودمونی، غزل ۳۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.