حافظ خودمونی، غزل ۳۰۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.