حافظ خودمونی، غزل ۳۰۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.