حافظ خودمونی، غزل ۳۰۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.