حافظ خودمونی، غزل ۳۱۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.