حافظ خودمونی، غزل ۳۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.