حافظ خودمونی، غزل ۳۲۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.