حافظ خودمونی، غزل ۳۲۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.