حافظ خودمونی، غزل ۳۲۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.