حافظ خودمونی، غزل ۳۲۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.