حافظ خودمونی، غزل ۳۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.