حافظ خودمونی، غزل ۳۳۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.