حافظ خودمونی، غزل ۳۳۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.