حافظ خودمونی، غزل ۳۳۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.