حافظ خودمونی، غزل ۳۳۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.