حافظ خودمونی، غزل ۳۳۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.