حافظ خودمونی، غزل ۳۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.