حافظ خودمونی، غزل ۳۴۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.