حافظ خودمونی، غزل ۳۴۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.