حافظ خودمونی، غزل ۳۴۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.