حافظ خودمونی، غزل ۳۴۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.