حافظ خودمونی، غزل ۳۴۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.