حافظ خودمونی، غزل ۳۴۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.