حافظ خودمونی، غزل ۳۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.