حافظ خودمونی، غزل ۳۵۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.