حافظ خودمونی، غزل ۳۵۱

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.