حافظ خودمونی، غزل ۳۵۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.