حافظ خودمونی، غزل ۳۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.