حافظ خودمونی، غزل ۳۶۴

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.