حافظ خودمونی، غزل ۳۶۵

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.