حافظ خودمونی، غزل ۳۶۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.