حافظ خودمونی، غزل ۳۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.