حافظ خودمونی، غزل ۳۸۰

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.