حافظ خودمونی، غزل ۳۸۳

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.